Warunki użytkowania

Wyszukiwarka produktów

Potrzebujesz porady przy wyborze produktów?
w zależności od potrzeb nasz kreator wyszukiwania zaproponuje produkty BURY.


 

Newsletter

Zamów nasz Newsletter

Adres E-mail


Polityka prywatności

Ogólne Warunki Handlowe

I. Zakres stosowania Ogólnych Warunków Handlowych

Poniższe Ogólne Warunki Handlowe są obowiązujące w stosunkach handlowych naszej firmy oraz we wszelkich naszych dostawach i innych świadczonych przez nas usługach. Wszelkie odstępstwa od niniejszych warunków wymagają pisemnego zatwierdzenia z naszej strony. Ogólne i sprzeczne z naszymi warunki kupna przedstawione przez Zamawiającego, a w szczególności wyłączenie zastrzeżenia prawa własności i zakaz rozliczenia wierzytelności wzajemnych nie będą przez nas uznawane.

II. Oferta i zawieranie umów

1. Naszą ofertę zawsze stanowią umowy zawarte w sposób niewiążący, a wszelkie pozostałe porozumienia stają się wiążące dopiero na mocy pisemnego zatwierdzenia ich przez naszą firmę.

2. Jeśli nasi współpracownicy lub  pomocnicy dłużnika w wykonaniu zobowiązania zawierają jakiekolwiek dodatkowe ustne porozumienia umowne lub też udzielają zapewnień, które wykraczają poza treści zawarte w umowie pisemnej, wymagają one zawsze pisemnego ich zatwierdzenia przez nas.

3. Należące do oferty dokumenty, jak wszelkiego rodzaju ilustracje, rysunki, informacje na temat wagi i rozmiarów określonych produktów – jeśli nie zostało to uzgodnione inaczej – są miarodajne jedynie w sposób przybliżony i orientacyjny.

III. Terminy dostawy

1. Terminy dostawy mogą ulec wydłużeniu – także w trakcie zwłoki – odpowiednio w przypadku wystąpienia wypadków losowych i zaistnienia sił wyższych, jak również w przypadku wszystkich innych nieprzewidzianych, występujących już po zawarciu umowy i niezawinionych przez nas utrudnień i przeszkód. Kupujący może domagać się od nas deklaracji, czy w zaistniałych okolicznościach chcemy odstąpić od umowy czy chcemy dostarczyć towar w ciągu odpowiednio wyznaczonego nam terminu. Kupujący może odstąpić od umowy, gdy nie złożymy niezwłocznie deklaracji w tej sprawie. Terminy dostawy mogą ulec wydłużeniu także o okres, w którym Kupujący zalega z realizacją swoich obowiązków wynikających z umowy.

IV. Zwłoka, niemożność wykonania świadczenia

1. Upłynięcie określonych terminów i czasów dostawy nie zwalnia Kupującego, który chce odstąpić od umowy lub zażądać wypłacenia odszkodowania z powodu niewykonania lub niedopełnienia zobowiązania, z ustanowienia stosownego terminu dodatkowego dla wykonania zobowiązania, jak również z wydania oświadczenia, że po upłynięciu ustalonego terminu zrezygnuje on z usługi. Niniejsze postanowienie nie obowiązuje, jeśli jednoznacznie określiliśmy na piśmie termin lub czas wykonania zobowiązania jako wiążący.

2. Dostawy częściowe są dozwolone w zakresie dostosowanym do możliwości i wymagań.

3. W przypadku zaistnienia wydarzeń losowych i sił wyższych, mobilizacji (przejścia w stan wojenny), buntu, rewolty, zamieszek, wojny, lokautu, strajku, niedoboru surowców, wypadku, pożaru, nagłego wtargnięcia wody, niedostarczenia poddostaw czy innych okoliczności, za które nie możemy być odpowiedzialni, termin dostawy adekwatnie ulega wydłużeniu, a nam przysługuje prawo do odstąpienia od umowy lub do dostarczenia towaru w ciągu stosownie ustalonego terminu dodatkowego. Nie ręczymy natomiast w żadnym razie za opóźnienia bądź niedostarczenia dostaw częściowych z winy naszych poddostawców.

4. W przypadku odmowy odbioru (nieprzyjęcia) towaru możemy otrzymać ryczałtowo 20% ceny sprzedaży jako odszkodowanie. Ponadto zastrzega się prawo do dochodzenia roszczeń za rzeczywiście zaistniałą szkodę, jak również do przedstawienia dowodów zaistnienia szkody mniejszej.

5. Nie ponosimy odpowiedzialności za zwłokę i niemożność realizacji dostawy, dopóki nie dotyczy nas, naszych pomocników dłużnika w wykonaniu zobowiązania oraz poddostawców zarzut zawinionego działania. W pozostałych kwestiach ponosimy odpowiedzialność zgodnie z odpowiednimi aktami prawnymi. Zgodnie z tymi przepisami prawnymi jesteśmy zobowiązani do wypłacenia odpowiedniego odszkodowania, w ten sposób przysługujące Kupującemu prawo do dochodzenia roszczenia o odszkodowanie – o ile zawarta umowa ma związek z prowadzoną przez Kupującego działalnością gospodarczą – ogranicza się do przewidywalnej w momencie zawierania umowy szkody. Odszkodowanie to może jednak wynosić maksymalnie 10% wartości tej części dostawy ogólnej, która wskutek opóźnienia lub ewentualnie niedostarczenia jej nie może zostać użyta w terminie lub zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. Niniejsze ograniczenie nie ma mocy obowiązującej, jeśli w przypadkach działania z zamiarem bezpośrednim (umyślnym i świadomym) lub w przypadkach poważnego zaniedbania z naszej strony do ponoszenia odpowiedzialności jesteśmy zobligowani przez prawo.

V. Wysyłka i przejście ryzyka

Ryzyko przechodzi na Zleceniodawcę także wtedy, gdy zostało uzgodnione, że koszty dostawy pokrywa Zleceniobiorca.

1. Przy dostawach bez instalacji czy montażu towaru ryzyko zostaje przeniesione na Zleceniodawcę w momencie, gdy gotowa do użytku przesyłka zostaje wysłana lub odebrana (w przypadku dostaw bezpośrednich). Na życzenie Zleceniodawcy i w przypadku płatności z góry ubezpieczamy przesyłkę od wszelkiego rodzaju stłuczeń i szkód powstałych w wyniku transportu i działania ognia.

2. W przypadku dostaw z instalacją i montażem towaru przejście ryzyka następuje dopiero po zakończeniu wykonywania tych usług. Drobne prace wykończeniowe i późniejsze poprawki nie mają natomiast wpływu na przejście ryzyka.

VI. Ceny, warunki płatności, zakaz potrącania wierzytelności

1. Ceny w naszej ofercie należy rozumieć jako ceny loco siedziba dostawcy, do których zawsze doliczany jest podatek VAT w aktualnie obowiązującej stawce podatkowej. W przypadku sprzedaży i prac naprawczych cenę kupna towaru, ewentualnie odpowiednie wynagrodzenie za przeprowadzone prace naprawcze należy uiścić od razu w momencie przejęcia towaru w posiadanie.

2. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia czeków lub innych bezgotówkowych środków płatniczych. Ewentualne przyjęcie takich środków płatniczych następuje zawsze wyłącznie w celu zabezpieczenia zadłużenia aż do momentu uiszczenia właściwej zapłaty. Płatności w obcej walucie zaprzychodowuje się zgodnie z rozliczeniem bankowym na nasz rachunek bankowy.

3. W razie zwłoki w uregulowaniu płatności jesteśmy uprawnieni do naliczenia odsetek w wysokości aktualnych stawek bankowych obowiązujących w przypadku przekroczenia limitów debetowych. Wysokość odsetek powinna wynosić jednak co najmniej 3% powyżej stopy dyskontowej przyjętej przez Niemiecki Bank Federalny.

4. Zastrzega się prawo do dochodzenia roszczeń o odszkodowanie z powodu dodatkowych szkód powstałych wskutek zwłoki (opóźnienia).

5. Kupujący ma możliwość potrącenia wierzytelności lub wstrzymania płatności, tylko jeśli zostały wysunięte niepodważalne lub prawomocne roszczenia wzajemne. Kiedy zostanie złożona reklamacja z tytułu wad, płatności Kupującego mogą zostać wstrzymane wyłącznie w zakresie, w jakim mają one adekwatny związek z zaistniałymi wadami.

Vll. Zastrzeżenie prawa własności

1. Dostarczany przez nas towar pozostaje naszą własnością do momentu, aż Kupujący całkowicie ureguluje wszelkie zobowiązania względem naszej firmy wynikające ze stosunków handlowych.

2. Gdy towar zostanie przez nas przyjęty uznawane jest to – w przypadku konieczności stosowania ustawy o kredytach konsumpcyjnych – jako odstąpienie od umowy tylko wtedy, gdy wyraźnie potwierdzimy ten fakt na piśmie. Natomiast zajęcie przez nas lub na naszą rzecz towaru oznacza zawsze odstąpienie od umowy.

3. Należy niezwłocznie powiadomić nas o wszelkich zastawach oraz innych roszczeniach wynikających ze stosunków handlowych z osobami trzecimi mogących stanowić zagrożenie dla naszych praw. Powiadomienie takie powinno nastąpić na piśmie wraz z podaniem wszystkich niezbędnych informacji na ten temat. Informacje te potrzebne są nam do sporządzenia skargi interwencyjnej (powództwa przeciwegzekucyjnego) zgodnie z § 771 niemieckiego Kodeksu Postępowania Cywilnego. Za ewentualnie poniesione straty związane z tym, że osoba trzecia nie jest w stanie zwrócić nam należnych kosztów postępowania sadowego oraz kosztów pozasądowych wiążących się ze zgłoszeniem powództwa zgodnie z § 771 niemieckiego Kodeksu Postępowania Cywilnego, odpowiedzialność ponosi Kupujący.

4. Przetwarzanie lub przekształcanie naszego towaru przez Kupującego następuje wyłącznie dla naszych potrzeb. W przypadku komponowania naszego towaru z innymi, nienależącymi do nas towarami przysługuje nam prawo współwłasności tejże nowej rzeczy ruchomej w stosunku wartości fakturowej (rachunkowej) naszego towaru objętego zastrzeżeniem prawa własności do ceny zakupu innego komponowanego towaru (w momencie jego przetwarzania). W pozostałych kwestiach związanych z nową rzeczą ruchomą obowiązują odpowiednio przepisy dotyczące towarów objętych zastrzeżeniem prawa własności. W przypadku trwałego i nierozdzielnego połączenia naszego towaru z zastrzeżeniem prawa własności z innym przedmiotami przysługuje nam prawo współwłasności nowej rzeczy ruchomej w stosunku wartości fakturowej (rachunkowej) naszego towaru z zastrzeżeniem prawa własności do ceny zakupu innych połączonych przedmiotów (w momencie łączenia tych przedmiotów). Kupujący zobligowany jest do zachowania dla nas prawa własności wyłącznej oraz prawa współwłasności.

5. Kupujący jest uprawniony do dalszej sprzedaży osobom trzecim naszego towaru z zastrzeżeniem prawa własności w odpowiednich jednostkach handlowych spełniających wymogi przyjętych przepisów. Wszelkie wynikające z niniejszego zapisu zobowiązania i roszczenia finansowe względem osób trzecich Kupujący ceduje na nas z góry w wysokości aktualnej wartości rachunkowej, wliczając w to podatek VAT. Abstrahując jednak od cesji roszczeń finansowych Kupującemu przysługuje w dalszym ciągu prawo do ściągania wierzytelności we własnym zakresie. Na żądanie Kupujący powinien podać do naszej wiadomości informacje o wszelkich cesjach wierzytelności względem osób trzecich wraz z wykazem swoich dłużników oraz przekazać do naszej dyspozycji wszelkie dane i dokumenty niezbędne do wszczęcia postępowania w celu ściągnięcia wierzytelności. Na nasze specjalne żądanie Kupujący powinien poinformować wszystkich dłużników trzecich, których fakt ten bezpośrednio dotyczy, o scedowaniu na nas wierzytelności.

6. Wyżej wymieniona cesja wierzytelności w celu zapewnienia zabezpieczenia naszych roszczeń finansowych obejmuje także takiego typu wierzytelności, które Kupujący nabywa w związku z prowadzeniem kontaktów handlowych z osobami trzecimi wskutek połączenia naszego towaru z zastrzeżeniem prawa własności z nieruchomością gruntową. Przepisy dotyczące cedowania wierzytelności dotyczą także przetworzonego, przekształconego, połączonego oraz pomieszanego towaru z zastrzeżeniem prawa własności.

7. Na życzenie Kupującego zobowiązujemy się do zwrotu zabezpieczeń, które zostały przez Kupującego oddane do naszej dyspozycji zgodnie z niniejszą umową, jeśli nie są one już dłużej potrzebne, nie tylko przejściowo do pokrycia naszych roszczeń finansowych, zwłaszcza jeśli przekraczają o ponad 20% wartość naszych jeszcze nieuregulowanych roszczeń finansowych, które muszę zostać w jakiś sposób zabezpieczone.

VIII. Reklamacja z tytułu stwierdzonych wad, rękojmia

1. Z wszelkimi roszczeniami z tytułu reklamacji oraz skarg i zażaleń z powodu wad towaru należy zwrócić się do nas niezwłocznie, licząc począwszy od dnia przejścia ryzyka, zachowując przy tym formę pisemną.

2. W przypadku uznania reklamacji towaru w czasie trwania gwarancji zobowiązujemy się do bezpłatnej rekompensaty, mianowicie albo poprzez naprawę, albo poprzez wymianę towaru – decyzję o sposobie rekompensaty podejmujemy wedle własnego uznania. Przy czym wymienione elementy przechodzą na naszą własność.

3. Elementy, które mają zostać wymienione lub naprawione należy przekazać do naszej dyspozycji. Wymienione będą we wszystkich przypadkach tylko te elementy, które wykazują braki w tworzywie, z którego zostały wykonane, lub wady wykonania.

4. Rękojmi nie podlegają wady powstałe wskutek zużywania się towaru w sposób naturalny i zgodny z jego przeznaczeniem, a ponadto także szkody i usterki, które powstały w czasie po przejściu ryzyka. Jesteśmy zwolnieni z rękojmi, gdy na naszym towarze zostały przeprowadzone jakiekolwiek prace mające na celu wprowadzenie zmian lub naprawę na własną rękę bez naszego wyraźnego zezwolenia.

5. Kupującemu przysługuje prawo do żądania anulowania umowy (unieważnienia postanowień umowy) lub zmniejszenia ceny zakupu (obniżki ceny) – wedle własnego uznania – w następujących przypadkach:

- gdy naprawa trzykrotnie okaże się nieskuteczna i nie zostaną ostatecznie usunięte wszelkie usterki lub

- gdy Kupujący wyznaczy nam zaakceptowany przez nas termin dodatkowy, w którym zobowiążemy się dokonać rekompensaty wadliwego towaru, a termin ten upłynie (zostanie przekroczony) lub

- gdy odmówimy doręczenia dostawy zastępczej.

IX. Dodatkowe postanowienia w sprawie przeprowadzania prac naprawczych

1. Wszelkie kosztorysy prac naprawczych uważa się za wiążące tylko wtedy, gdy przekazane są przez nas na piśmie i gdy wyraźnie zostały jako takie oznaczone. Za wszelkie koszty powstałe wskutek sporządzenia kosztorysów na życzenie Klienta, po których nie nastąpiła późniejsza naprawa przedmiotu, Klientowi zostanie wystawiony rachunek. Sprawdzony przez nas przedmiot nie wymaga od nas przywrócenia go do stanu pierwotnego, jeśli ze względu na stan techniczny nie jest możliwe dalsze jego użytkowanie, bądź w sytuacji kiedy koszty jego naprawy nie są opłacalne.

2. Przy zleceniach naprawy przedmiotu bez jednoznacznego podania dokładnych informacji na temat wad i usterek oraz ograniczenia kosztów przeznaczonych na naprawę możemy przeprowadzić wszelkiego rodzaju prace naprawcze, które uznamy za niezbędne do ponownego poprawnego funkcjonowania urządzenia, po uprzednim uwzględnieniu wartości rynkowej oraz niezawodności funkcjonowania przedmiotu poddanego naprawie.

3. W przypadku, gdy w trakcie przeprowadzania prac naprawczych zostaną stwierdzone inne wady przedmiotu, które nie zostały uwzględnione przez Klienta w opisie usterek, możemy je usunąć bez specjalnego zlecenia z jego strony, jeśli jest to niezbędne dla zachowania niezawodnej funkcjonalności produktu oraz gdy koszty tej naprawy w stosunku do ogólnych kosztów zlecenia głównego są nieznaczne.

4. W przypadku, jeśli obecność kwestionowanej wady lub usterki nie zostanie stwierdzona w momencie sprawdzania przedmiotu, bądź w przypadku, gdy nie ma możliwości dostarczenia potrzebnej części zamiennej, bądź, gdy w trakcie realizacji naprawy zlecenie zostanie wycofane, powstałymi w ten sposób kosztami zostanie obciążony Zleceniodawca. Ten sam przepis obowiązuje odpowiednio, gdy Klient nie stawi się w uzgodnionym terminie w celu przeprowadzenia prac naprawczych.

5. Decyzja, czy naprawa zostanie przeprowadzona w naszym własnym serwisie, czy zostanie zlecona innemu serwisowi jest pozostawiona wyłącznie do naszego uznania.

6. Do rękojmi znajdują zastosowanie postanowienia zawarte odpowiednio w punktach VIII oraz X niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych.

7. Koszty wysyłki towaru i opakowania całkowicie pokrywa Zleceniodawca.

X. Postanowienia ogólne dotyczące ograniczenia odpowiedzialności

Odpowiedzialność naszej firmy opiera się tylko i wyłącznie na wyżej wymienionych podjętych porozumieniach umownych. Wyklucza się wysuwanie przez Kupującego/ Zleceniodawcę roszczeń o odszkodowanie wynikające z zawinienia w momencie zawierania umowy, z naruszenia obowiązków dodatkowych wynikających z umowy oraz z dopuszczania się czynności niedozwolonych, chyba że opierały się one głównie na działaniu przez nas zamierzonym, na popełnieniu poważnego zawinienia przez naszą firmę lub przez jednego z naszych pomocników dłużnika w wykonaniu zobowiązania. Ograniczenie odpowiedzialności stosuje się wobec Kupującego odpowiednio.

XI. Zachowanie formy pisemnej, klauzula salwatoryjna, właściwość terytorialna sądu

1. Wszelkie przedkładane nam obwieszczenia, zawiadomienia, oświadczenia i deklaracje wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Nieskuteczność jednego lub więcej postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych nie powoduje tym samym nieważności pozostałych postanowień.

3. Wyłącznie właściwym sądem ze względu na zasięg terytorialny dla umów zawieranych z „kupcami pełnymi” i osobami prawnymi prawa publicznego jest wedle naszego uznania sąd właściwy dla naszej głównej siedziby lub dla któregoś z naszych oddziałów, z którego dostarczany jest konkretny towar.

4.  W przypadku wszelkich stosunków wynikających z umów zawieranych z naszą firmą stosuje się wyłącznie prawo niemieckie.


Löhne, dnia 30.09.2010