Algemene handelsvoorwaarden

Productzoeker

U hebt advies nodig bij uw productkeuze?
Op basis van uw behoefte leidt onze productassistent u naar de juiste BURY-productoplossing.


 

Nieuwsbrief

Abonneer u op onze newsletter

E-mailadres


Richtlijnen inzake gegevensbescherming

I. Geldigheid

Onderstaande voorwaarden gelden voor al onze leveringen en overige prestaties. Voor afwijkingen is onze schriftelijke toestemming nodig. Botsende algemene inkoopvoorwaarden van de besteller, met name uitsluiting van het eigendomsvoorbehoud en het verbod op verrekening van tegenvorderingen, worden niet door ons erkend."

II. Offerte en afsluiting

1. Bij onze offerten is altijd sprake van een vrijblijvende sluiting van een overeenkomst; overige afspraken worden pas bindend door onze schriftelijke bevestiging.
2. Voor zover onze werknemers of uitvoerders nevenafspraken maken of garanties afgeven die buiten de schriftelijke overeenkomst vallen, is hiervoor altijd onze schriftelijke toestemming nodig.
3. De bij de offerte horende documenten, zoals afbeeldingen, tekeningen, gewichtsaanduidingen en afmetingen, zijn, tenzij anders overeengekomen, slechts bij benadering beslissend."

III. Leveringstermijnen

1. Leveringstermijnen worden - ook als er reeds een verzuim is opgetreden - naar redelijkheid verlengd, als er sprake is van overmacht en van onvoorziene, na sluiting van de overeenkomst optredende hindernissen waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn. De koper kan van ons een verklaring verlangen of wij afzien van de overeenkomst of binnen de redelijke termijn willen leveren. Geven wij niet onmiddellijk een verklaring af, dan de koper afzien van de overeenkomst. De leveringstermijnen worden ook verlengd zodra de koper in verzuim is met zijn contractuele verplichtingen."

IV. Verzuim, onmogelijkheid van de prestatie

1. Ook als bepaalde leveringstermijnen en -data verstreken zijn, is de koper die van de overeenkomst wil afzien of schadevergoeding wil eisen vanwege niet-nakoming, verplicht om een redelijke termijn te stellen voor het alsnog leveren van de prestatie en dient hij te verklaren dat hij de prestatie na afloop van de termijn zal afwijzen. Dit geldt niet als wij een termijn of een datum voor levering uitdrukkelijk schriftelijk als bindend hebben verklaard.
2. Deelleveringen, mits redelijk in omvang, zijn toegestaan.
3. Bij gebeurtenissen van overmacht, mobilisatie, oproer, oorlog, lock-out, staking, grondstoffentekort, ongeval, brand, waterschade, uitval van de aanleveringen en overige omstandigheden waarvoor wij geen verantwoordelijkheid kunnen dragen, wordt de leveringstermijn verlengd en kunnen wij afzien van de overeenkomst of de levering alsnog uitvoeren binnen een redelijke termijn. Voor vertraagde of niet uitgevoerde deelleveringen door schuld van onze leveranciers, zijn wij niet verantwoordelijk.
4. Bij niet-afname kunnen wij 20% van de verkoopprijs als schadevergoeding verlangen. Wij behouden ons het recht voor om de daadwerkelijk opgetreden schade te claimen, alsmede te bewijzen dat de daadwerkelijk opgetreden schade lager is geweest.
5. Voor verzuim en onmogelijkheid van de levering zijn wij niet verantwoordelijk tenzij wij, onze uitvoerders of onze leveranciers hiervoor schuld dragen. Voor het overige zijn wij aansprakelijk volgens de wettelijke voorschriften. Als wij op basis hiervan schadevergoeding moeten uitkeren, dan blijft de aanspraak op schadevergoeding waarop de koper recht heeft - mits de overeenkomst samenhangt met een commerciële activiteit van de koper - beperkt tot de op het tijdstip van de sluiting van de overeenkomst voorzienbare schade, maximaal echter 10% van de waarde van dat deel van de totale levering, dat als gevolg van de vertraging of niet-levering niet tijdig of niet conform de overeenkomst gebruikt kan worden. Deze beperking geldt niet als wij dwingend aansprakelijk zijn in het geval van opzet of grove nalatigheid."

V. Verzending en overgang van risico

Het risico gaat over op de besteller, ook als er een franco levering is overeengekomen,
1. bij levering zonder opstelling of montage, zodra de bedrijfsklare zending naar de expeditie is gebracht of is afgehaald. Als de besteller dit wenst en als hij vooruitbetaalt, wordt de zending door ons verzekerd tegen breuk en transport- en brandschade.
2. bij levering met opstelling en montage na voltooiing van deze prestaties. Niet-wezenlijke restwerkzaamheden en verbeteringen zijn niet van belang."

VI. Prijzen, betaling en verbod op verrekening

1. De prijzen gelden af vestiging van de leverancier en altijd exclusief BTW. Bij verkopen en reparatiewerkzaamheden is de verkoopprijs resp. de vergoeding direct betaalbaar vanwege overname van de goederen.
3. Wij behouden ons het recht voor om cheques of andere niet-contante betalingsmiddelen af te wijzen. De acceptatie vindt altijd uitsluitend plaats ter betaling. Betalingen in vreemde valuta worden gecrediteerd op basis van de afrekening door de bank.
4. Bij te late betaling hebben wij het recht om rente te berekenen op basis van de betreffende banktarieven voor kredieten in rekening-courant, minimaal echter rente ter hoogte van 3 % boven het discontotarief van de Deutsche Bundesbank.
5. Wij behouden ons het recht voor om verdere schade vanwege te late betaling te claimen.
6. Verrekening of inhouding is voor de klant uitsluitend mogelijk als hij onbetwiste of rechtsgeldige tegenvorderingen heeft. Als de koper een reclamatie claimt, mag hij/zij uitsluitend betalingen inhouden als de omvang van deze betalingen in een redelijke verhouding staan tot de opgetreden gebreken."

VII. Eigendomsvoorbehoud

1. Door ons geleverde goederen blijven ons eigendom totdat de koper heeft voldaan aan alle verplichtingen uit de zakelijke overeenkomst met ons.
2. Als wij goederen terugnemen, geldt dit - bij onafwendbaarheid van het zogenaamde Verbraucherkreditgesetz - uitsluitend als een afzien van de overeenkomst, als wij dit uitdrukkelijk schriftelijk bevestigen. Een voor ons uitgevoerde verpanding van goederen betekent echter altijd dat van de overeenkomst wordt afgezien.
3. Over verpandingen en andere van derden uitgaande mogelijke beperkingen van onze rechten dienen wij onmiddellijk schriftelijk te worden geïnformeerd onder vermelding van alle gegevens, die nodig zijn voor een interventie-eis conform § 771 van de Zivilprozessordnung [Duits Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering]. Als wij schade leiden omdat een derde de door hem aan ons te vergoeden gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van een eis conform § 771 van de Zivilprozessordnung niet betalen kan, is de koper aansprakelijk.
4. Verwerking of omvorming van onze goederen door de koper wordt uitsluitend in onze opdracht uitgevoerd. Bij verwerking met andere, ons niet toebehorende goederen hebben wij het recht van mede-eigendom over de nieuwe zaak, en wel in de verhouding van de factuurwaarde van onze goederen ten opzichte van de aanschafprijs van de andere verwerkte goederen (op het tijdstip van verwerking). Voor de nieuwe zaak gelden overigens de regelingen over het eigendomsvoorbehoud van de goederen overeenkomstig. Bij onscheidbare vermenging van onze goederen met andere objecten komt ons het mede-eigendom over de nieuwe zaak toe, en wel in de verhouding van de factuurwaarde van onze goederen ten opzichte van de aanschafprijs van de andere gemengde objecten (op het tijdstip van menging). De koper beheert voor ons het enige eigendom of mede-eigendom.
5. De koper is bevoegd om onze goederen onder eigendomsvoorbehoud door te verkopen in de reglementaire verkoop. Alle vorderingen tegenover derden die hieruit ontstaan, worden hiermee bij voorbaat door de koper aan ons overgedragen en wel ter hoogte van de betreffende factuurwaarde (inclusief BTW). Ongeacht deze overdracht blijft de koper bevoegd om de vorderingen te incasseren. Als wij dit wensen, dient de koper de overgedragen vorderingen inclusief de bijbehorende schuldenaren aan ons bekend te maken. Tevens dient hij hierbij alle gegevens en documenten die benodigd zijn voor de incasso van een vordering, aan ons ter beschikking te stellen. Als wij dit uitdrukkelijk wensen, deelt de koper aan de betreffende schuldenaren mede dat de vorderingen aan ons zijn overgedragen.
6. De in het voorgaande vermelde overdracht als zekerheid voor onze vorderingen omvat tevens die vorderingen, die de koper tegenover een derde verwerft als gevolg van de koppeling van onze goederen met een grondstuk. De regeling inzake overdracht geldt ook voor verwerkte, omgevormde en gemengde goederen onder eigendomsvoorbehoud.
7. Wij verplichten ons om op wens van de koper zekerheden die hij ons op basis van deze overeenkomst ter beschikking heeft gesteld, vrij te geven, mits deze als zekerheid voor onze vordering, niet alleen tijdelijk, niet meer nodig zijn, met name als deze met meer dan 20% uitstijgen boven de waarde van onze af te dekken en nog niet afgeloste vordering."

VIII. Reclamaties en garantie

1. Klachten of reclamaties dienen onmiddelllijk, gerekend vanaf de dag waarop het risico overgaat, schriftelijk bij ons te worden ingediend.
2. Bij gegronde reclamaties binnen de garantieperiode wordt kosteloos voor vergoeding gezorgd, en wel al naar gelang onze voorkeur door verbetering of door vervanging. Vervangen onderdelen gaan in ons bezit over.
3. Onderdelen die vervangen of verbeterd moeten worden, dienen aan ons ter beschikking te worden gesteld. In alle gevallen worden uitsluitend die onderdelen vervangen die de fout in het materiaal of in de werking vertonen.
4. Onze aansprakelijkheid voor gebreken heeft geen betrekking op natuurlijke slijtage en ook niet op schade en fouten die ontstaan zijn na de overgang van het risico. Wij zijn niet aansprakelijk voor gebreken, als wijzigings- of onderhoudswerkzaamheden zonder onze uitdrukkelijke toestemming zijn uitgevoerd.
5. Als de verbetering tot driemaal toe niet tot resultaat heeft geleid zonder dat het gebrek is verholpen, of als de koper ons, nadat wij hebben toegezegd om voor vergoeding te zorgen, een termijn stelt en deze verstreken is, of als de vervangende levering door ons wordt geweigerd, dan heeft de koper al naar gelang zijn voorkeur het recht om de overeenkomst nietig te verklaren (koopvernietiging) of om verlaging van de verkoopprijs (reductie) te vragen."

IX. Aanvullende voorwaarden voor reparatiewerkzaamheden

1. Kostenramingen voor reparatiewerkzaamheden zijn uitsluitend bindend, als ze door ons schriftelijk worden gedaan en door ons als bindend worden aangeduid. Voor een gewenste kostenraming zonder aansluitende reparatie worden de ontstane kosten in rekening gebracht. Het geteste object hoeft door ons niet meer in de oorspronkelijke toestand te worden gebracht als dit technisch en economisch niet verantwoord is.
2. Als een reparatieopdracht zonder eenduidige aanduiding van het gebrek en zonder kostenbegrenzing wordt verleend, dan kunnen wij met inachtneming van de verkeerswaarde en de bedrijfszekerheid van het te repareren object alle reparaties uitvoeren die wij nodig achten voor het herstel.
3. Als bij melding van een gebrek door de klant tijdens de reparatie meer gebreken worden vastgesteld, dan mogen wij deze zonder speciale opdracht verhelpen, mits dit voor het behoud van de bedrijfszekerheid noodzakelijk is en de kosten van deze reparatie ten opzichte van die van de hoofdopdracht gering zijn.
4. Als de gereclameerde fout bij de controle niet wordt vastgesteld, een benodigd reserveonderdeel niet meer verkrijgbaar is of als de opdracht tijdens de uitvoering wordt ingetrokken, dan worden de ontstane kosten in rekening gebracht aan de opdrachtgever. Dit geldt ook als een klant op de overeengekomen datum voor reparatiewerkzaamheden niet wordt aangetroffen.
5. Het is aan ons om te oordelen of een reparatie in de eigen werkplaats of in een werkplaats van derden wordt uitgevoerd.
6. De bepalingen onder VIII. en X. zijn overeenkomstig van toepassing op de garantie.
7. Kosten voor verzending en verpakking zijn voor rekening van de opdrachtgever."

X. Algemene beperking van de aansprakelijkheid

Onze aansprakelijkheid is uitsluitend gebaseerd op de in het voorafgaande vermelde afspraken. Eisen tot schadevergoeding van de zijde van de koper/opdrachtgever door nalatigheid bij sluiting van de overeenkomst, schending van contractuele nevenverplichtingen en verboden handelingen zijn uitgesloten, tenzij deze gebaseerd zijn op opzet of grove nalatigheid door ons of een van onze uitvoerders. De beperking van de aansprakelijkheid geldt overeenkomstig voor de koper.

XI. Schriftvorm, salvatorische clausule en bevoegde rechtbank

1. Alle mededelingen en verklaringen die aan ons afgegeven dienen te worden, moeten schriftelijk worden opgesteld teneinde hun rechtsgeldigheid te garanderen.
2. Als een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet rechtsgeldig zijn, dan heeft dit geen uitwerking op de rechtsgeldigheid van de algemene voorwaarden in hun geheel.
3. Voor contracten met kooplieden in de zin van het Duitse handelsrecht en juridische personen is de plaats van de bevoegde rechtbank, al naar gelang onze voorkeur, ons hoofdkantoor of het filiaal van waaruit wij leveren.
4. Voor de contractuele relaties geldt uitsluitend het Duitse recht.

Löhne, 31.09.2010