Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii by nasza strona www działała prawidłowo oraz w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Korzystanie z niniejszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Prosimy kliknąć tutaj, by dowiedzieć się więcej.

Ogólne Warunki Sprzedaży

obowiązujące w firmie BURY Sp. z o.o z siedzibą w Mielecu (Polska)


Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży są stosowane przez BURY Sp. z o.o. z siedzibą
w Mielcu, ul. Wojska Polskiego 4, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000000921, o kapitale zakładowym w wysokości 19 183 800 zł, całkowicie opłaconym, posiadającą NIP 817-18-17-663.

I Zakres obowiązywania Ogólnych Warunków Sprzedaży

1. Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej OWS) określają zasady sprzedaży towarów i usług BURY Sp. z o.o. (dalej jako Sprzedający) na rzecz podmiotów zewnętrznych będących przedsiębiorcami (dalej jako Kupujący) w związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową. Sprzedający i Kupujący zwani są dalej wspólnie Stronami, osobno zaś Stroną.

2. Pod pojęciem „towary” należy rozumieć rzeczy ruchome znajdujące się w ofercie handlowej Sprzedającego (dalej Towary), a pod pojęciem „usługi” należy rozumieć usługi świadczone przez Sprzedającego znajdujące się w ofercie handlowej Sprzedającego (dalej Usługi), będące przedmiotem umów zawieranych przez Sprzedającego z Kupującym, w tym zamówień złożonych przez Kupującego i przyjętych przez Sprzedającego do realizacji (dalej Umowa).

3. OWS stanowią integralną część każdej Umowy. Wyłączenie zastosowania OWS, jak również wyłączenie zastosowania niektórych tylko postanowień OWS, wymaga, pod rygorem nieważności, pisemnej zgody Sprzedającego. W przypadku nieważności, bezskuteczności lub innego wyłączenia zastosowania niektórych postanowień OWS, pozostałe postanowienia OWS stanowią integralną część Umowy, W przypadku dokonania zmiany, uzupełnienia lub innego dodatkowego uzgodnienia dotyczącego  któregokolwiek z postanowień OWS, jak również w przypadku różnic pomiędzy postanowieniami Umowy, a postanowieniami OWS, wiążące dla Stron są postanowienia określone w Umowie, zaś w pozostałym zakresie wiążące są pozostałe postanowienia OWS. Wszelkie zmiany, uzupełnienia lub dodatkowe uzgodnienia dotyczące OWS wymagają, pod rygorem nieważności, pisemnej zgody Sprzedającego.

4. Dodatkowe uzgodnienia, oświadczenia lub deklaracje, złożone przez pracowników Sprzedającego lub inne osoby działające w jego imieniu, które wykraczają poza pisemną Umowę, wymagają dla swej ważności pisemnego potwierdzenia przez osoby uprawnione do reprezentacji Sprzedającego.

5. Niniejsze OWS są powszechnie dostępne na stronie internetowej Sprzedającego www.bury.com, o czym Kupujący jest informowany przed zawarciem Umowy. Kupujący lub osoba występująca w jego imieniu, zawierając Umowę, potwierdza, że OWS zostały Kupującemu udostępnione przed jej zawarciem. Kupujący zna treść OWS i zgadza się w pełni z ich treścią oraz akceptuje OWS w całości jako integralną część Umowy i jest nimi związany.

6. Ogólne warunki zakupu Kupującego sprzeczne z OWS, a w szczególności wyłączające zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej do momentu zapłaty oraz zakaz potrącania należności wzajemnych, nie wiążą Sprzedającego.

II Zawarcie Umowy

1. Umowa może zostać zawarta w szczególności w drodze złożenia przez Kupującego zamówienia i jego przyjęcia do realizacji przez Sprzedającego.

2. Sprzedający przyjmuje zamówienie do rozpatrzenia wyłącznie jeżeli zostało sporządzone przez Kupującego na piśmie i doręczone Sprzedającemu bądź przesłane pocztą lub faksem. Sprzedający dopuszcza złożenie zamówienia również za pośrednictwem poczty elektronicznej. Kupujący jest związany złożonym zamówieniem i nie jest uprawniony do jego odwołania przed zawarciem Umowy.

3. Zamówienie obowiązuje i jest dla Sprzedającego wiążące od momentu potwierdzenia przez Sprzedającego na piśmie przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji zostanie, według wyboru Sprzedającego, doręczone Kupującemu bądź przesłane pocztą lub faksem. Sprzedający może potwierdzić przyjęcie zamówienia do realizacji również za pośrednictwem poczty elektronicznej. Umowa będzie realizowana na warunkach określonych w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji.

4. Kupujący jest związany warunkami określonymi w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji, w tym również, gdy zaistnieje rozbieżność pomiędzy treścią zamówienia, a treścią potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, chyba że w terminie do 3 (trzy) dni, przekaże Sprzedającemu, w sposób wskazany w ust. 2 powyżej, pisemne oświadczenie o rezygnacji z realizacji zamówienia.

5. Sprzedający nie jest zobowiązany do przyjęcia zamówienia Kupującego do realizacji lub zawarcia Umowy. Żadne zamówienie nie wiąże Sprzedającego, jeżeli nie potwierdzi on jego przyjęcia do realizacji. Milczenie Sprzedającego nie oznacza przyjęcia zamówienia do realizacji lub zawarcia Umowy. Za miejsce zawarcia Umowy uważa się siedzibę Sprzedającego.

III Ceny, faktury i zapłata

1. Sprzedający dokona zapłaty ceny Towarów lub Usług określonej w Umowie, a w braku innego pisemnego porozumienia Stron, ceny stosowanej przez Sprzedającego w dniu zawarcia Umowy. Cena określona w Umowie bądź stosowana przez Sprzedającego jest ceną netto, do której zostanie doliczony podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury, zgodnie
z obowiązującymi  przepisami.

2. Kupujący dokona zapłaty ceny na podstawie faktury VAT wystawionej przez Sprzedającego. Zapłata zostanie dokonana w walucie podanej na fakturze VAT. Cena zostanie zapłacona przez Kupującego w terminie uzgodnionym przez Strony. Jeżeli Strony nie uzgodnią terminu zapłaty Kupujący dokona zapłaty ceny nie później niż w ciągu 30 (trzydzieści) dni od dnia wystawienia faktury. Zapłata ceny zostanie dokonana na rachunek wskazany na fakturze. Za moment otrzymania zapłaty rozumie się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedającego kwotą należnej ceny.

3. W przypadku, gdy Kupujący opóźnia się z zapłatą, Sprzedający może żądać od Kupującego odsetek ustawowych według stawek obowiązujących dla płatności przeterminowanych obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Niezależnie od powyższego, Sprzedający może również żądać od Kupującego naprawienia szkody, a w szczególności zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Sprzedającego w związku z opóźnieniem w zapłacie, w tym w związku z windykacją należności.

4. W przypadku reklamacji dotyczącej braków ilościowych w dostarczonym Towarze, Kupujący może wstrzymać zapłatę części ceny, której stosunek do całości ceny jest równy stosunkowi ilości brakujących Towarów do całkowitej ilości dostarczanych Towarów. W przypadku zastrzeżeń co do ilości lub jakości wykonanych Usług, Kupujący jest zobowiązany do zapłaty całości ceny.

5. Sprzedający nie dopuszcza możliwości zwrotu Towarów lub ich części przez Kupującego, chyba że Strony pisemnie uzgodnią inaczej.

IV Zastrzeżenie prawa własności

1. Dostarczone Towary pozostają własnością Sprzedającego, aż do momentu uiszczenia przez Kupującego pełnej ceny Towarów objętych Umową. Kupujący zobowiązany jest do dbałości
o dostarczone Towary. W każdym przypadku opóźnienia w zapłacie, Sprzedający uprawniony jest, według swojego wyboru, niezależnie od innych postanowień niniejszych OWS, do żądania zwrotu wydanych, a nie zapłaconych w całości Towarów lub do żądania zapłaty ceny.

2. W przypadku żądania zwrotu Towarów, Kupujący zobowiązany jest do ich zwrotu na własny koszt i ryzyko (zwrot obejmuje opakowanie, załadunek, transport, rozładunek, ubezpieczenie na czas transportu oraz inne koszty) do miejsca wskazanego przez Sprzedającego, w terminie 7 (siedem) dni od dnia skierowania przez Sprzedającego żądania zwrotu do Kupującego.

3. W przypadku opóźnienia w zapłacie przez Kupującego całości lub części ceny bądź innych jego działań powodujących szkodę u Sprzedającego, albo jeżeli ze względu na  stan majątkowy Kupującego będzie wątpliwe, czy zapłata całości lub części ceny nastąpi w terminie Sprzedający będzie uprawniony do wstrzymania realizacji pozostałej części Umowy, jak również całości bądź części innych Umów zawartych z Kupującym, a Kupujący nie będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania za jakąkolwiek szkodę w tej sytuacji wynikłą. Sprzedający może wyznaczyć Kupującemu odpowiedni termin do zabezpieczenia zapłaty ceny, a po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu może od Umowy bądź Umów odstąpić.

V Terminy dostaw i przejście ryzyka

1. Dostawy Towarów realizowane są zgodnie z terminem ustalonym w Umowie oraz do miejsca
i środkiem transportu ustalonym w Umowie. Usługi są wykonywane w terminie oraz w miejscu określonym w Umowie, pod warunkiem zapewnienia przez Kupującego, przed planowanym terminem wykonania Usług, na własny koszt, warunków niezbędnych do ich wykonania. Strony dopuszczają częściowe dostarczanie i odbiór poszczególnych Towarów oraz ich elementów, jak też częściowe świadczenie Usług. Towary uznaje się za dostarczone, w szczególności, gdy w ustalonym terminie Sprzedający pozostawi Towary do dyspozycji Kupującego w uzgodnionym miejscu.

2. Wszelkie ryzyka, a w szczególności ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towarów, oraz korzyści i ciężary związane z Towarami, przechodzą na Kupującego z chwilą dostarczenia Towarów do miejsca uzgodnionego w Umowie bądź wydania Towarów przewoźnikowi.

3. Jeżeli Sprzedający opóźnia się z dostarczeniem Towarów lub ich części bądź z wykonaniem Usług lub innego zobowiązania wynikającego z Umowy, Kupujący uzgadnia ze Sprzedającym stosowny dodatkowy termin, nie krótszy niż 14 (czternaście) dni od terminu ustalonego w Umowie. W braku porozumienia Sprzedający uprawniony jest do samodzielnego wyznaczenia dodatkowego terminu, nie krótszego niż 14 (czternaście) dni od terminu ustalonego w Umowie. Zmiana terminu określonego w Umowie nie daje Kupującemu prawa do zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń wobec Sprzedającego z tytułu takiej zmiany.VI Odbiory

1. W przypadku, gdy Towary będą dostarczane przez przewoźnika Sprzedającego, Kupujący, w dniu dostawy, potwierdzi odbiór Towarów pisemnie na dokumentach przewozowych. Przy odbiorze Towarów Kupujący zobowiązany jest, w obecności przewoźnika, zbadać przesyłkę i sprawdzić zawartość dostawy oraz, pod rygorem utraty przez Kupującego wszelkich roszczeń z tego tytułu, ustalić ewentualne braki ilościowe lub jakościowe, w tym ubytki lub uszkodzenia, które winny być odnotowane w dokumentach przewozowych oraz zobowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. O zaistnieniu powyższej okoliczności, Kupujący zobowiązany jest powiadomić Sprzedającego najpóźniej w terminie 3 (trzy) dni od momentu dostawy Towarów.

2. W przypadku, gdy Towary będą dostarczane transportem własnym Sprzedającego, Kupujący, w dniu dostawy, potwierdzi odbiór Towarów pisemnie na dokumentach dostawy. Przy odbiorze Towarów Kupujący jest zobowiązany zbadać przesyłkę i sprawdzić zawartość dostawy. Jeżeli przy odbiorze zostaną stwierdzone braki ilościowe lub jakościowe, w tym ubytki lub uszkodzenia, winy być one odnotowane w dokumentach dostawy, pod rygorem utraty przez Kupującego wszelkich roszczeń z tego tytułu.

3. Osobę, która ze strony Kupującego potwierdziła odbiór na dokumencie przewozowym lub dokumencie dostawy, uważa się za upoważnioną przez Kupującego do dokonania czynności odbioru, potwierdzenia odbioru i podpisania stosownego dokumentu.

4. Towary odebrane bez zastrzeżeń przez Kupującego, osobę wskazaną zgodnie z ust. 3 powyżej lub jego przewoźnika, uważa się za pozbawione wad jawnych.

5. W przypadku opóźnienia w odbiorze Towarów lub ich części przez Kupującego, Sprzedający będzie uprawniony do obciążenia Kupującego wszelkimi kosztami stąd wynikłymi (w szczególności kosztami przechowania, utrzymania, ubezpieczenia oraz innymi kosztami dodatkowymi bądź odszkodowaniem za szkodę poniesioną w związku z opóźnieniem w odbiorze Towarów). Niebezpieczeństwo utraty lub uszkodzenia Towarów od chwili wystąpienia opóźnienia obciąża Kupującego.

6. Niezależnie od postanowienia ust. 5 powyżej, Sprzedający wyznaczy Kupującemu, opóźniającemu się z odebraniem Towarów lub ich części, dodatkowy, co najmniej 3 dniowy termin na jego odebranie. Po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedający będzie uprawniony, według swojego wyboru do wysłania zamówionych Towarów do magazynu Kupującego, jego siedziby lub innego miejsca, w którym wykonywana jest działalność Kupującego, na jego koszt i ryzyko, wystawienia faktury VAT, obejmującej cenę Towarów powiększoną o ewentualne dodatkowe koszty, wskazane w ust. 5 powyżej oraz koszty powstałe w wyniku zmiany warunków dostawy, bądź do odstąpienia od Umowy lub jej części tj. w stosunku do Towarów nieodebranych przez Kupującego i obciążenia Kupującego ewentualnymi kosztami, o których mowa w ust. 5 powyżej.


VII Gwarancja i rękojmia

1. Wybór Towarów i ich asortymentu oraz Usług zależy od Kupującego. Towary wyszczególnione w Umowie objęte są 24 (dwadzieścia cztery) miesięczną gwarancją Sprzedającego, liczoną od daty sprzedaży odnotowanej na dokumencie gwarancyjnym, obejmującą wyłącznie wady fizyczne tkwiące w Towarze. Warunki gwarancji oraz sposób składania reklamacji określone są
w dokumencie gwarancyjnym.

2. Strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady Towarów lub Usług.


VIII Odpowiedzialność

1. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Sprzedający odpowiada wobec Kupującego jedynie za rzeczywiste straty, wynikłe z rażącego niedbalstwa Sprzedającego lub które Sprzedający wyrządził Kupującemu umyślnie. W szczególności Sprzedający nie ponosi względem Kupującego odpowiedzialności za korzyści, które Kupujący mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono, w tym w szczególności za straty produkcyjne, utratę zysku, stratę w korzystaniu, utratę kontraktów lub jakąkolwiek stratę wtórną lub niebezpośrednią jakiegokolwiek rodzaju. Łączna odpowiedzialność Sprzedającego ograniczona jest do wartości danej Umowy.

2. W przypadku wystąpienia przeciwko Kupującemu osoby trzeciej z jakimikolwiek roszczeniami mogącymi pozostawać w związku ze sprzedanym Towarem lub Usługami, Kupujący powinien o tym poinformować Sprzedającego, doręczając pisemną informację w tym przedmiocie w terminie 7 (siedem) dni, pod rygorem wyłączenia jakiejkolwiek odpowiedzialności Sprzedającego z tego tytułu.

3. Poza przypadkami wskazanymi w niniejszych OWS, Sprzedający ma prawo do odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym również w przypadku, gdy Kupujący w sposób rażący narusza swe obowiązki wynikające z Umowy, a także w innych przypadkach określonych przepisami prawa. W przypadku, jeżeli uchybienie terminowi dostawy Towarów, wykonania Usług lub niewykonanie lub nienależyte wykonanie innego zobowiązania wynikającego z Umowy, będzie następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności w świetle postanowień niniejszych OWS, w tym, jeżeli uchybienie nastąpi z przyczyn leżących po stronie Kupującego, Sprzedający nie jest wówczas zobowiązany do wykonania Umowy w terminach lub na warunkach w niej określonych. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Sprzedającego dostawy Towarów, wykonania Usług lub innego zobowiązania wynikającego z Umowy, z przyczyn za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności w świetle niniejszych OWS, nie zwalnia Kupującego z obowiązku wykonania Umowy, w tym z obowiązku odbioru Towarów lub Usług, zapłaty ceny lub innych świadczeń.

4. Kupujący zobowiązany jest powiadomić Sprzedającego o ewentualnych roszczeniach z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Sprzedającego, w formie pisemnej, najpóźniej w terminie 14 (czternaście) dni od chwili gdy, zgodnie z Umową, zobowiązanie miało być wykonane. Nie przedstawienie roszczeń w tym terminie oznacza bezwarunkowe zrzeczenie się ich przez Kupującego.

IX Siła Wyższa

1. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, terminy dostaw lub wykonania innych zobowiązań wynikających z Umowy ulegają przesunięciu (wydłużeniu) o czas trwania przeszkody spowodowanej wystąpieniem Siły Wyższej.

2. Przez Siłę Wyższą rozumie się okoliczności nieprzewidywalne lub zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, którym Strony nie mogły zapobiec a ich wystąpienie wpływa na realizację zawartej Umowy lub jej części zgodnie z ustaleniami Stron.

3. W razie wystąpienia Siły Wyższej Strona narażona na jej działanie nie jest odpowiedzialna za spowodowane tym niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy. Strona narażona na działanie Siły Wyższej może również odstąpić od Umowy, jeżeli czas trwania przeszkody spowodowanej wystąpieniem Siły Wyższej będzie dłuższy niż 3 (trzy) miesiące. W powyższych wypadkach druga Strona nie może żądać od Strony narażonej na działanie Siły Wyższej odsetek, odszkodowania, kar umownych lub innych podobnych świadczeń. Strona narażona na działanie Siły Wyższej zobowiązana jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie drugiej Strony. Strony podejmą współpracę, aby zminimalizować skutki spowodowane zaistnieniem Siły Wyższej.

X Rozstrzyganie sporów

1. We wszelkich ewentualnych sprawach spornych, jakie mogą powstać lub wyniknąć w przyszłości pomiędzy Sprzedającym a Kupującym z jakiejkolwiek Umowy zawartej przez nich z zastosowaniem niniejszych OWS, sądem właściwym będzie wyłącznie Sąd w Polsce, właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Sprzedającego.

2. Gdyby jedno lub więcej postanowień niniejszych OWS okazało się nieważne lub bezskuteczne, nie powoduje to naruszenia ważności lub skuteczności innych postanowień niniejszych OWS, które nadal pozostają w mocy. W takim wypadku w miejsce nieważnych lub bezskutecznych postanowień znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.

3. Do Umów oraz OWS, jak również we wszelkich sprawach nieuregulowanych Umową lub OWS właściwym jest i zastosowanie ma wyłącznie prawo polskie. Niniejsze OWS nie mają zastosowania do sprzedaży konsumenckiej.

XI Poufność

1. Strony zobowiązują się wzajemnie do zachowania w tajemnicy przed dostępem lub ujawnieniem na rzecz osób trzecich wszelkich informacji lub danych udostępnionych przez drugą Stronę w związku z wykonywaniem Umowy, w tym wszelkich informacji technicznych, technologicznych, ekonomicznych, finansowych, handlowych, prawnych, organizacyjnych, operacyjnych dotyczących drugiej Strony lub jej działalności, nie ujawnionych przez Stronę do informacji publicznej (dalej jako informacje poufne).

2. Strony zobowiązują się wykorzystywać informacje poufne jedynie w celu realizacji postanowień Umowy i nie korzystać z informacji poufnych w żadnym innym celu, zarówno w trakcie obowiązywania Umowy jak i po jej wygaśnięciu, a także nie ujawniać oraz nie przekazywać żadnej z informacji poufnych w jakiejkolwiek formie podmiotom trzecim, w szczególności podmiotom konkurencyjnym wobec drugiej Strony, a także strzec informacji poufnych z najwyższą starannością.

3. Informacje poufne mogą być przekazane przez jedną ze stron Umowy na rzecz osób trzecich jedynie za pisemną zgodą drugiej strony Umowy, jak również w przypadku wykonania obowiązków nałożonych na stronę Umowy przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, o czym jednakże, w przypadku zaistnienia konieczności przekazania informacji poufnych, druga Strona Umowy winna być niezwłocznie i uprzednio powiadomiona. Naruszenie powyższego zakazu lub ograniczeń w ujawnianiu danych objętych Umową traktowane będzie jako naruszenie istotnych jej postanowień z wszelkimi skutkami odnoszącymi się do możliwości odstąpienia od Umowy.

XII Postanowienia ogólne

1. Przeniesienie przez Kupującego jakichkolwiek praw lub zobowiązań z Umowy, w tym również z OWS, na osobę trzecią może nastąpić wyłącznie za uprzednią, pisemną zgodą Sprzedającego. Sprzedający uprawniony jest do przeniesienia wszelkich praw lub zobowiązań z Umowy, w tym również z OWS, na dowolnie wybraną osobę trzecią. Kupujący wyraża nieodwołalną zgodę na każdorazowe przeniesienie zobowiązań wynikających z Umowy przez Sprzedającego na dowolnie wybraną osobę trzecią.

2. Wyłącza się prawo dokonywania przez Strony wzajemnych potrąceń, z wyjątkiem wierzytelności niespornych lub ustalonych prawomocnym orzeczeniem sądowym.

3. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszych OWS, wszelkie przewidziane w niniejszych OWS zawiadomienia lub oświadczenia wymagają dla swojej ważności zachowania formy pisemnej.

4. W razie wątpliwości interpretacyjnych, pierwszeństwo przysługuje polskiej wersji językowej OWS.

5. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

6. O zmianach OWS Sprzedający poinformuje Kupującego poprzez przekazanie treści zmienionych OWS. Kupujący jest związany treścią zmienionych OWS od chwili ich otrzymania.