Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii by nasza strona www działała prawidłowo oraz w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Korzystanie z niniejszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Prosimy kliknąć tutaj, by dowiedzieć się więcej.

Informacja o realizowanej strategii podatkowej

Rok podatkowy 01.01.2020 – 31.12.2020

Indeks

1        Charakter, rodzaj i rozmiar prowadzonej działalności
1.1     Podstawowe informacje o Spółce
2        Procesy i procedury Spółki
2.1     Kwestie ogólnopodatkowe
2.2     Procesy i procedury dotyczące zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniające ich prawidłowe wykonanie
3        Dobrowolne formy współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej oraz wnioski podatnika
4        Obowiązki podatkowe oraz schematy podatkowe
5        Istotne informacje z zakresu cen transferowych
5.1     Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów
5.2     Informacje o planowanych lub podejmowanych przez Spółkę działaniach restrukturyzacyjnych
5.3     Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową

 

1    CHARAKTER, RODZAJ I ROZMIAR PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

1.1    PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE
BURY Sp. z o.o. (dalej jako: „Spółka”, „BURY”) posiada siedzibę w Polsce, w województwie podkarpackim, powiat mielecki, gmina Mielec, miejscowość Mielec, przy ul. Wojska Polskiego 4, 39-300, poczta Mielec.

Numery identyfikacyjne Spółki:

KRS: 0000000921
REGON: 830463068
NIP: 8171817663

Spółka przekroczyła próg przychodów w wysokości 50 mln EUR w roku podatkowym 2020 i w związku z tym jest zobowiązana do sporządzenia i publikacji informacji o realizowanej strategii podatkowej, o której mowa w art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1406; dalej jako „u.p.d.o.p.”).

BURY jest renomowanym producentem z branży motoryzacyjnej obecnym na międzynarodowym rynku od 2000 r. Siedziba firmy znajduje się w Mielcu w zakładzie o powierzchni 24 tysięcy m2. BURY Sp. z o.o. posiada również, zlokalizowany w Rzeszowie, Departament Rozwoju Elektroniki, który funkcjonuje na powierzchniach wynajmowanych. Zatrudniająca 1.887 (średnie zatrudnienie w 2020 r.) pracowników BURY jest czołową jednostką operacyjną w Grupie BURY. Spółka jest producentem nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie technologii telekomunikacyjnych wykorzystywanych w branży Automotive.
Głównym rodzajem wyrobów produkowanych przez Spółkę są urządzenia dla branży Automotive. Są to urządzenia USB HUB umożliwiające równoczesne podłączenie ładowarki z telefonem oraz tabletu i słuchawek. Oprócz tego Spółka produkuje całą gamę zestawów głośnomówiących z uchwytem używających bezprzewodowej technologii Bluetooth w wersji klasycznej i wersji rozszerzonej o urządzenia z ekranem dotykowym. Ponadto firma produkuje urządzenia telematyczne oraz urządzenia wspomagające sterowanie różnymi funkcjami w samochodzie.

2    PROCESY I PROCEDURY SPÓŁKI

 

2.1    KWESTIE OGÓLNOPODATKOWE
Podstawowym celem strategii podatkowej BURY w 2020 roku było zachowanie pełnej zgodności działań Spółki z polskimi przepisami z zakresu prawa podatkowego, objaśnieniami i wytycznymi publikowanymi przez Krajową Administrację Skarbową oraz normami i wytycznymi międzynarodowymi. Organizacja i działalność Spółki nakierowana była na zgodność z wysokimi standardami ładu korporacyjnego oraz z powszechnymi zasadami etyki.
Za planowanie biznesowe oraz podejmowanie decyzji gospodarczych odpowiadał Prezes Zarządu. Po stronie Dyrektora Finansowego leżało uzgodnienie z Prezesem Zarządu sposobu działania, który miał na celu zapewnienie prawidłowej realizacji obowiązków z zakresu prawa podatkowego, a także kontrola prawidłowości ich wykonania. Wykonaniem tego procesu zarządzał Główny Księgowy, a za jego faktyczną realizację odpowiadał Kierownik Obszaru Księgowości wraz z zespołem pracowników księgowych.
Schemat realizacji decyzji gospodarczych w Spółce w kontekście zapewnienia zgodności z przepisami prawa podatkowego.

Osoba decyzyjna:

Prezes Zarządu

Osoba odpowiedzialna za dokonywanie uzgodnień, kontrolę obowiązków: 

Dyrektor Finansowy

Osoba odpowiedzialna za realizację decyzji zgodnie z przepisami prawa podatkowego:

Główny Księgowy

Osoba wykonująca obowiązki z zakresu prawa podatkowego:

Kierownik Obszaru Księgowości

BURY w 2020 roku prowadziła działalność wiążącą się z ryzykami podatkowymi, które można określić jako powszechnie występujące wśród podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Główne ryzyka, które występowały po stronie Spółki, obejmowały:

 • ryzyko w zakresie podatku od towarów i usług związane z nieprawidłowościami w rozliczeniach lub zakwestionowaniem prawa do odliczenia podatku naliczonego,
 • ryzyko w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych związane z nienależnym ujęciem wydatku jako kosztu uzyskania przychodu lub niewykazaniem podatkowego przychodu lub innymi nieprawidłowościami,
 • ryzyko związane z realizacją transakcji z podmiotami powiązanymi i związane z tym ryzyko w zakresie cen transferowych.

System oceny i kontroli ryzyka podatkowego stanowił istotny filar dla działalności Spółki. W tym zakresie Główny Księgowy współpracował z Kierownikiem Obszaru Księgowości oraz pozostałymi pracownikami finansowo-księgowymi. W celu efektywnego zarządzania ryzykiem podatkowym oraz jego minimalizacji BURY podejmowała następujące działania:

 • rekrutacja wykwalifikowanych pracowników finansowo-księgowych;
 • świadome kierowanie procesem zdobywania i utrwalania wiedzy przez pracowników księgowości oraz działu kadr i płac, m.in. poprzez bieżące szkolenia ze zmian podatkowych, zwiększające kompetencje oraz   możliwość   dokształcania własnego w godzinach pracy z wykorzystaniem dostępnych portali wiedzy podatkowej oraz czasopism internetowych;
 • precyzyjne określenie zakresu obowiązków i zadań pracowników, a w konsekwencji również ich odpowiedzialności;
 • zapewnienie sprawnej komunikacji pomiędzy pionem finansowym i pozostałymi działami organizacyjnymi Spółki oraz spójności obiegu informacji w firmie;
 • kontrola podejmowanych decyzji z perspektywy ich zgodności z przepisami podatkowymi;
 • korzystanie z usług wykwalifikowanych specjalistów zewnętrznych, w tym doradców podatkowych;
 • zlecanie badania sprawozdania finansowego w celu zapewnienia prawidłowości sprawozdania finansowego oraz prowadzonych ksiąg rachunkowych.

W ostatnich latach, w tym w 2020 r., z powodu liczby oraz częstotliwości zmian prawnych istotna była również kwestia, w jaki sposób podmioty prowadzące działalność gospodarczą zarządzały ryzykiem regulacyjnym. W celu sprawowania kontroli nad ryzykiem regulacyjnym w zakresie prawa podatkowego BURY podejmowała następujące działania:

 • umowy z kancelariami prawno-podatkowymi oraz zapewnienie kontaktu z kancelariami prawno-podatkowymi, która informują o zmianach prawnych i podatkowych, a także oferują usługi doradcze w przypadku wystąpienia wątpliwości ze strony Bury w zakresie prawa podatkowego,
 • monitoring prawny z wykorzystaniem dostępu do portali wiedzy podatkowej oraz czasopism prawno-podatkowych,
 • organizacja szkoleń dla pracowników działu księgowego oraz działu kadr i płac, a także dla kadry zarządzającej.

Jednocześnie Spółka nie prowadziła działalności lobbingowej.


2.2    PROCESY I PROCEDURY DOTYCZĄCE ZARZĄDZANIA WYKONYWANIEM OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO I ZAPEWNIAJĄCE ICH PRAWIDŁOWE WYKONANIE
BURY podlegała badaniu rocznego sprawozdania finansowego za rok podatkowy 2020 przez niezależnego biegłego rewidenta. Badanie zakończyło się wydaniem pozytywnej opinii audytora, co wskazuje na zgodność sporządzonego sprawozdania z przepisami prawa oraz prawidłowość prowadzonych ksiąg rachunkowych.
W 2020 r. wobec Spółki nie były prowadzone kontrole podatkowe.

BURY posiadała politykę rachunkowości, czyli dokument regulujący wewnętrzne zasady rachunkowości, o której mowa w art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217; dalej jako: „u.o.r.”).
Spółka prowadziła księgi rachunkowe zgodnie z u.o.r. Zasady klasyfikacji zdarzeń gospodarczych, korespondencję kont oraz komentarze do poszczególnych kont i zapisów księgowych stosowane były w oparciu o u.o.r..
Rok podatkowy Spółki był zgodny z rokiem kalendarzowym. BURY sporządziła sprawozdanie finansowe za 2020 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do u.o.r. Rachunek zysków i strat Spółki został sporządzony w wariancie porównawczym.
Jednostką dominującą sporządzającą skonsolidowane sprawozdanie finansowe w 2020 r. była Mgr Inż. Henryk Bury Sp. z o.o., z siedzibą w Polsce, ul. Wspólna 2, 35-205 Rzeszów.
Wszelkie rozliczenia podatkowe oparte były o przepisy u.p.d.o.p., ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2021.685; dalej jako: „u.p.t.u.”) oraz innych ustaw podatkowych wraz z zachowaniem należytej staranności.

2.2.1    Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
Podstawowe informacje o BURY z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych aktualne dla 2020 r.:

 • Spółka działała w Specjalnej Strefie Ekonomicznej oraz wykazywała z tego tytułu przychody zwolnione z opodatkowania;
 • Spółka rozliczała różnice kursowe metodą bilansową (rachunkową),
 • Spółka odprowadzała miesięczne zaliczki na podatek dochodowy w oparciu o metodę uproszczoną.

Za prawidłową kalkulację oraz terminową zapłatę zaliczek na podatek dochodowy BURY był odpowiedzialny Kierownik Obszaru Księgowości.
W 2020 r. BURY odpowiedzialna była za pobór podatku u źródła w przypadku wystąpienia obowiązku. Spółka dochowywała należytej staranności w ramach procedury poboru podatku oraz posiadała procedurę należytej staranności w zakresie podatku u źródła. Za kalkulację oraz terminową zapłatę podatku odpowiadał Kierownik Obszaru Księgowości.
Spółka   nie   zidentyfikowała   problemów   lub   istotnego   ryzyka   podatkowego   związanego z zaliczeniem do kosztów uzyskania przychodów wydatków podlegających wyłączeniu z kosztów podatkowych. Przede wszystkim w Spółce nie wystąpiły problemy z limitowaniem kosztów na podstawie art. 15c lub art. 15e u.p.d.o.p.

2.2.2    Podatek od towarów i usług (VAT)
W zakresie podatku od towarów i usług należy wskazać, że w 2020 r. BURY:

 • nie prowadziła kasy fiskalnej, natomiast obrót dokumentowany był na podstawie faktur VAT,
 • nie zidentyfikowała problemów wynikających z rozbieżności w stosowanych stawkach – do sprzedawanych dóbr i usług Spółka stosowała stawkę 23% lub 8%, dokonywała również transakcje wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, eksportu towarów oraz eksportu usług.
 • realizowała transakcje krajowe, wewnątrzwspólnotowe oraz z krajami trzecimi,
 • nie uczestniczyła w transakcjach trójstronnych,
 • nie dokonywała obrotu towarami wrażliwymi, Spółka dokonywała zapłaty w formie tzw.
 • „split payment” w przypadku wystąpienia obowiązku.


Za prawidłowość kalkulacji VAT odpowiedzialny był oddelegowany pracownik działu księgowości (Specjalista ds. księgowości ) i Główny Księgowy. Spółka wykazywała VAT do zwrotu.
Spółka posiadała procedurę należytej staranności w VAT, a także procedurę obiegu dokumentów i dowodów księgowych. Natomiast odnosząc się do tzw. białej listy, w zakresie dbałości o zachowanie aktualności danych Spółki w zakresie numerów kont bankowych odpowiedzialny był Kierownik Obszaru Księgowości. Ewidencja kontrahentów zgodnie z danymi zawartymi na tzw. na białej liście była dokonywana przez osoby księgujące faktury VAT. System księgowy w momencie księgowania sprawdzał danego kontrahenta, czy znajduje się on na tzw. białej liście i potwierdzał to osobom księgującym.

2.2.3    Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
Osobą odpowiedzialną za prawidłową kalkulację zaliczek na podatek dochodowy był Kierownik Obszaru Płac. Osobą odpowiedzialną za terminową zapłatę był Kierownik Obszaru Księgowości.
BURY zatrudniała pracowników wyłącznie na podstawie stosunku pracy. Jako, że BURY zatrudniała pracowników jedynie w oparciu o umowę o pracę, pozwoliło to na ujednolicenie systemu rozliczania wynagrodzeń i wyeliminowanie ryzyka po stronie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych w postaci wystąpienia ewentualnych nieprawidłowości podyktowanych różnicami w podstawach zatrudnienia.
 

3    DOBROWOLNE FORMY WSPÓŁPRACY Z ORGANAMI KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ ORAZ WNIOSKI PODATNIKA

Spółka w 2020 r. realizowała strategię podatkową polegającą na wewnętrznym zarządzaniu ryzykiem podatkowym oraz dbałości o zgodność z przepisami i prawidłowość wykonywanych obowiązków z zakresu prawa podatkowego. BURY podejmowała odpowiednie działania wewnętrzne, które były wystarczające do osiągnięcia wskazanych celów. Dlatego też Spółka nie była zainteresowana oficjalnymi formami współpracy z Krajową Administracją Skarbową. Współpraca z pracownikami organów podatkowych opierała się na kontakcie realizowanym przez uprawnionych pracowników księgowych Spółki w celu wspólnego wyjaśniania bieżących problemów lub w celu odpowiedzi na wezwania.
W związku z powyższym w 2020 r. Spółka nie zawarła ani nie występowała z wnioskiem o zawarcie umowy o współdziałanie w zakresie podatków pozostających we właściwości Krajowej Administracji Skarbowej na podstawie Działu IIB przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2020r. poz. 1325; dalej jako: „Ordynacja podatkowa”). W konsekwencji brak jest porozumień podatkowych, które dotyczyłyby następujących kwestii:
1)    interpretacji przepisów prawa podatkowego;
2)    ustalania cen transferowych;
3)    braku zasadności zastosowania art. 119a § 1 Ordynacji Podatkowej;
4)    wysokości prognozowanego na następny rok podatkowy zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych;
5)    innej kwestii, niezbędnej dla zapewnienia prawidłowej realizacji umowy o współdziałanie.

Jednocześnie BURY w 2020 r. nie zawarła ani nie wystąpiła z wnioskiem o zawarcie uprzedniego porozumienia cenowego (tzw. APA), o którym mowa w art. 83 ustawy z dnia 16 października 2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych (Dz.U z 2019 r. poz. 2200).
W zakresie innych form działania Krajowej Administracji Skarbowej, które realizowane są na wniosek podatnika, a o których mowa w art. 27c ust. 2 pkt 4 u.p.d.o.p., należy wskazać, że w 2020 r.:

 • Spółka nie składała wniosku o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a §1 Ordynacji podatkowej; w okresie tym nie wydano też interpretacji ogólnej, która byłaby efektem wniosku Spółki złożonego przed 2020 r.,
 • Spółka nie składała wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego,
 • o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej; w okresie tym nie wydano też interpretacji indywidualnej, która byłaby efektem wniosku Spółki złożonego przed 2020 r.,
 • Spółka nie składała wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a u.p.t.u.; w okresie tym nie wydano też podobnego aktu, który byłby efektem wniosku Spółki złożonego przed 2020 r.,
 • Spółka nie składała wniosku o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722 i 1747); w okresie tym nie wydano też podobnego aktu, który byłby efektem wniosku Spółki złożonego przed 2020 r.

 

4    OBOWIĄZKI PODATKOWE ORAZ SCHEMATY PODATKOWE

 

BURY w 2020 r. nie korzystała z ulg w zapłacie zobowiązań (odroczenie terminu płatności podatku, rozłożenie zapłaty podatku na raty, umorzenie zaległości podatkowej na wniosek podatnika), o których mowa w art. 67a Ordynacji podatkowej. Spółka w 2020 r. zrealizowała obowiązki podatkowe w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku od towarów i usług, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku u źródła w przypadku wystąpienia obowiązku. Spółka w 2020 r. nie była podatnikiem podatku akcyzowego. Po stronie BURY nie wystąpiły również obowiązki podatkowe z tytułu innych podatków.
Rozliczenia podatkowe BURY były dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego i bilansowego. Kwoty zobowiązań podatkowych były kalkulowane w oparciu o właściwe przepisy i zgodnie z rzeczywistym przebiegiem zdarzeń gospodarczych oraz uiszczane w terminach wynikających z przepisów prawa.
W związku z powyższym przeglądem obowiązków podatkowych Spółki zrealizowanych za 2020 r., można stwierdzić, że BURY nie posiadała zaległości podatkowych za wskazany okres.
Spółka za rok 2020 zgodnie z obowiązującymi przepisami nie przekazała informacji
o schematach podatkowych. W 2020 r. w Spółce nie zostały zidentyfikowane schematy podatkowe transgraniczne ani krajowe.
Spółka nie zatrudniała promotorów ani nie wypłacała im wynagrodzenia na innej podstawie, przez co nie była zobowiązana do posiadania wewnętrznej procedury realizacji obowiązków w zakresie schematów podatkowych (MDR).

5    ISTOTNE INFORMACJE Z ZAKRESU CEN TRANSFEROWYCH

 

5.1    INFORMACJE O TRANSAKCJACH Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA 5% SUMY BILANSOWEJ AKTYWÓW
Dla informacji o realizowanej strategii podatkowej istotne są transakcje z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p., których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów Spółki, czyli 25 083 780,17 PLN (w tym zakresie uwzględnione powinny być również transakcje z podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczpospolitej Polskiej). Wartość powyższej kwoty została ustalona na podstawie zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r. BURY w 2020 r. dokonywała transakcji z podmiotami powiązanymi, których wartość przekraczałaby wskazany próg.
BURY realizowała w 2020 roku następujące transakcje z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza określoną wartość:

 • Zakup usług prowizji handlowych od BURY GmbH & Co. KG


BURY prowadziła działalność w mniej istotnym stopniu opartą o relacje handlowe z podmiotami powiązanymi niż z podmiotami niepowiązanymi.

5.2    INFORMACJE O PLANOWANYCH LUB PODEJMOWANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ DZIAŁANIACH RESTRUKTURYZACYJNYCH
BURY w 2020 r. nie podejmowała działań restrukturyzacyjnych ani też nie planuje podjęcia w przyszłości takich działań, które miałyby wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki oraz podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p.

5.3    INFORMACJE DOTYCZĄCE DOKONYWANIA ROZLICZEŃ PODATKOWYCH PODATNIKA NA TERYTORIACH LUB W KRAJACH STOSUJĄCYCH SZKODLIWĄ KONKURENCJĘ PODATKOWĄ
BURY w 2020 r. nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 u.p.d.o.p. oraz na podstawie art. 23 v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86 a § 10 Ordynacji podatkowej. Należy zauważyć, że BURY realizowała transakcje z podmiotami z siedzibą na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.