>

WSPÓŁPRACA
Z OŚRODKAMI NAUKOWYMI

Mając na uwadze ogromne znaczenie praktycznej nauki

zawodu w procesie edukacyjnym uczniów i studentów,

firma BURY chętnie angażuje się we współpracę

z lokalnymi szkołami i uczelniami wyższymi.

BURY SOFT AKADEMIA

Nowatorska inicjatywa edukacyjna firmy BURY

Wykwalifikowani programiści to bez wątpienia jedna z najbardziej poszukiwanych w ostatnich latach grupa pracowników w firmach o profilu technologicznym. Liczba absolwentów kierunków programistycznych, mimo że ciągle rośnie dzięki staraniom środowisk akademickich, wciąż jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb współczesnego rynku.

Dlatego BURY Sp. z o.o. postanowiła uruchomić własny innowacyjny projekt edukacyjny, pod nazwą BURY SOFT AKADEMIA, kierowany do pracowników firmy, którzy chcą zdobyć kwalifikacje w zakresie programowania.

Dzięki współpracy Zarządu Spółki i Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu uczestnicy studium mają możliwość zdobywania kompetencji niezbędnych dla inżynierów software rozwijających oprogramowanie systemów wbudowanych dedykowanych dla branży automotive, by w przyszłości zasilić szeregi Działu Rozwoju Elektroniki firmy, który stale jest rozbudowywany.

Program nauczania BURY SOFT AKADEMII w porozumieniu z dydaktykami z mieleckiego CKPiDN został dostosowany dokładnie do potrzeb i specyfiki BURY. W latach 2021 i 2022 z możliwości przekwalifikowania swojego profilu zawodowego poprzez udział w BSA skorzystało 40 pracowników firmy.


Edukacja

Współpraca, zmierzająca do kształtowania wśród przyszłych pracowników kompetencji zgodnych z potrzebami dzisiejszej branży automotive, jest realizowana przede wszystkim poprzez organizację praktyk i staży w BURY oraz wspieranie przez firmę wydarzeń promujących edukację, zwłaszcza kształcenie w kierunku nauk technologicznych.

Zatrudnieni w BURY eksperci w dziedzinie elektroniki, mechaniki i mechatroniki, zarządzania jakością w produkcji biorą udział w konferencjach naukowych wyznaczających kierunek rozwoju branży.

Nasza firma jest otwarta na współpracę z innymi uczelniami. Obecnie trwają rozmowy z Politechniką Świętokrzyską w Kielcach oraz AGH w Krakowie.


Współpraca z Politechniką Rzeszowską

Od początku swego istnienia firma BURY współpracuje
z Politechniką Rzeszowską, uczelnią charakteryzującą się w skali kraju dynamicznym rozwojem kierunków kształcenia i wysoko wykwalifikowaną kadrą nauczycieli akademickich.

Współpraca, daje znakomite efekty zwłaszcza w odniesieniu do Wydziału Elektrotechniki i Informatyki PRz. Pozwala wspierać projekty i działania Uczelni poprzez udział pracowników BURY
w konsultacjach, zajęciach praktycznych i prezentacjach dydaktycznych dla studentów, system praktyk i staży oferowanych studentom.

Wraz z Politechniką wykonywane są badania mające określenie poziomu emisyjności (EMC) produktów mających swoje zastosowanie m.in. w pojazdach elektrycznych.

Fakt, że absolwenci Politechniki znajdują zatrudnienie w firmie, potwierdza tylko, że współpraca biznesu i edukacji przynosi wymierne korzyści dla obu stron.

 


Najważniejsze realizacje we współpracy z Politechniką Rzeszowską:

1. Porozumienie z dnia 4.12.2017 zawarte w sprawie zasad organizacji staży zawodowych i dyplomowych.

2. Realizacja projektu studiów dualnych w Politechnice Rzeszowskiej „Automatycy dla przemysłu 4.0”. Finansowany przez NCBiR (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju).

3. Realizacja projektu „Elektronika dla branży automotive” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny